Haridustehnoloog on haridusasutuse töötaja, kes omab kaasaegse õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi. Haridustehnoloogi ülesandeks on koordineerida digiõppe alast tegevust, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õppijaskonda digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis.

Professionaalne haridustehnoloog tegutseb järgides HARNO juhtimisel välja töötatud õppijate ja õpetajate digipädevusmudelid, toetudes oma töös kaasaegse pedagoogika ja andragoogika-alastele teadmistele ning oskab välja pakkuda, arendada ja juurutada innovaatilisi lahendusi õppeasutuste digivõimekuse tõstmiseks.

Haridustehnoloogi peamised tööülesanded on:

  • Õppeasutuse töötajate digipädevuste kaardistamine, koolituste koordineerimine, korraldamine ja läbiviimine;
  • Tehniline ja pedagoogiline nõustamine digitaalse õppevara loomiseks;
  • Digiõppe-alase info kogumine ja levitamine ning teabe-, infopäevade ja seminaride korraldamine ja koordineerimine;
  • Digiõppe-alaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine koolis ja võrgustikes;
  • Digiõppe-alase strateegia planeerimine ja elluviimine;
  • Digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine;
  • Eestis ja rahvusvahelistes haridustehnoloogilistes koostöövõrgustikes osalemine;
  • Digiõppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine.

Haridustehnoloogi näidisametijuhend on leitav siit: .PDF .docx

HomeHaridustehnoloogidest

HARIDUSTEHNOLOOGI ÜLESANDED