MTÜ EESTI HARIDUSTEHNOLOOGIDE LIIT

EHTL koondab erineva haridusastme haridustehnolooge ja haridustehnoloogiast huvitatuid. Liidu liikmeks võib saada iga füüsiline isik, kes on seotud haridustehnoloogilise tegevusega ja soovib arendada seda ala Eestis. 

LIIKMED JA LIIKMEKS ASTUMISE KORD

Liidu liikmeks võib saada iga füüsiline isik, kes on seotud haridustehnoloogilise tegevusega ja soovib arendada seda ala Eestis. Liidu liikmeks saab avalduse alusel.

Liidu liige võib olla täisliige, toetavliige või auliige.

TÄISLIIKMED

Täisliige osaleb aktiivselt Liidu tegevustes.

 1. Täisliikmel on õigus
  1. valida ja olla valitud Liidu juhatusse ja töörühmadesse
  2. osaleda hääle- ja sõnaõigusega  Liidu üldkogu koosolekul
  3. esindada juhatuse volitusel Liitu erinevates töörühmades ja üritustel
  4. lahkuda Liidust omal soovil
 2. Täisliige on kohustatud:
  1. järgima Liidu põhikirja ja otsuseid
  2. tasuma sisseastumismaksu ning iga-aastase liikmemaksu kindlaksmääratud ajaks ja suuruses

Täisliikmeks astumiseks:

 1. Täida avalduse vorm (EHTL liikmeksastumise avaldus füüsilisele isikule), digiallkirjasta ja saada info@haridustehnoloogid.ee
 2. Liikmeks vastuvõtmise otsuse teadasaamistest kanda kahe nädala jooksul sisseastumis- ja liikmemaks Liidu arveldusarvele EE517700771002782370 LHV pangas.
 3. Füüsilise isiku sisseastumismaks 20€ + ühe kalendriaasta liikmemaks 20€  (Sisseastumis- ja liikmemaksude määrad).

Liikmemaks tasutakse pangaülekandega hiljemalt jooksva kalendriaasta 15.jaanuariks. Liikmemaksu tasub Liidu liige isiklikult või tema tööandja. Liikmemaksu tasumiseks arvet ei esitata. Kui soovitakse arvet liikmetasu maksmiseks, siis tuleb saata vastav teavitus info@haridustehnoloogid.ee.

Täisliikme tasu kehtib 1 kalendriaasta kohta (1.01-31.12). Detsembris liitujatel loetakse tasutuks ka järgmise kalendriaasta tasu.

Liikmemaksu mittetasumisel 15. jaanuariks, muutub täisliikme liikmestaatus toetavliikmeks.

TOETAVLIIKMED

Toetavliige osaleb liidu tegevuses vaatlejana ja järgib Liidu põhikirja.

 1. Toetavliikmel puudub hääletusõigus Liidu otsuste vastuvõtmisel.
 2. Toetavliikmel on õigus avaldada kogukonnas arvamust, osaleda üritustel ja olla Liidu tegemistega kursis.

Toetavliikmeks astumiseks:

 1. Täida ankeet
 2. E-mailile saadetakse kinnitus liitumise õnnestumise kohta (hiljemalt kahe nädala jooksul).

Toetavliikme roll kehtib tähtajatult või kuni liikme poolt uue avalduse (täisliikmeks astumine, liidust lahkumine) esitamiseni.

   

   

AULIIKMED

Auliikmeks nimetamine on Liidu kõrgeim tunnustus isikule, kel on väljapaistvalt suured teened haridustehnoloogia valdkonna arendamisel. Ettepanekuid auliikme staatuse omistamiseks võivad teha Liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb ja kinnitab juhatus.

Kui soovid panustada Eesti koolide haridustehnoloogia arengusse, siis

ASTU LIIKMEKS

VAATA LIIKMEID