MTÜ EESTI HARIDUSTEHNOLOOGIDE LIIT

EHTL koondab erineva haridusastme haridustehnolooge ja haridustehnoloogiast huvitatuid. Liidu liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik, kes on seotud haridustehnoloogilise tegevusega ja soovib arendada seda ala Eestis. 

LIIKMED JA LIIKMEKS ASTUMISE KORD

Liidu liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik, kes on seotud haridustehnoloogilise tegevusega ja soovib arendada seda ala Eestis. Liidu liikmeks saab avalduse alusel või juhatuse ettepanekul.

Liidu liige võib olla täisliige, toetav liige või auliige.

TÄISLIIKMED

Täisliige osaleb aktiivselt Liidu tegevustes.

 1. Täisliikmel on õigus
  1. valida ja olla valitud Liidu juhatusse ja töörühmadesse
  2. osaleda hääle- ja sõnaõigusega  Liidu üldkogu koosolekul
  3. esindada juhatuse volitusel Liitu erinevates töörühmades ja üritustel
  4. lahkuda Liidust omal soovil
 2. Täisliige on kohustatud:
  1. järgima Liidu põhikirja ja otsuseid
  2. tasuma sisseastumismaksu ning iga-aastase liikmemaksu kindlaksmääratud ajaks ja suuruses

Täisliikmeks astumiseks:

 1. Täida avalduse vorm (EHTL liikmeksastumise avaldus füüsilisele isikule), digiallkirjasta ja saada info@haridustehnoloogid.ee
 2. Pärast liidu liikmeks vastuvõtmise otsuse teadasaamist kanna hiljemalt kahe nädala jooksul sisseastumis- ja liikmemaks Liidu arveldusarvele EE517700771002782370 LHV pangas.
 3. Füüsiline isik 10€ + 20€ / juriidiline isik 50€ + 100€ (Sisseastumis- ja liikmemaksude määrad).

Täisliikme õigused ja -kohustused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu laekumist ja Liidu esindaja kinnituskirja.

Täisliikme tasu kehtib 1 kalendriaasta kohta. Täisliikme õiguste jätkumiseks tuleb liikmel uue kalendriaasta jaanuaris liikmestaatuse pikendamiseks EHTL arveldusarvele tasuda uue kalendriaasta liikmemaks (füüsiline isik 20€, juriidiline isik 100€).

TOETAVLIIKMED

Toetav liige osaleb liidu tegevuses vaatlejana ja järgib Liidu põhikirja.

 1. Toetaval liikmel puudub hääletusõigus Liidu otsuste vastuvõtmisel.
 2. Toetaval liikmel on õigus avaldada kogukonnas arvamust, osaleda üritustel ja olla Liidu tegemistega kursis.

Toetavliikmeks astumiseks:

 1. Täida ankeet
 2. E-mailile saadetakse kinnitus liitumise õnnestumise kohta (hiljemalt kahe nädala jooksul).

Toetavliikme roll kehtib tähtajatult või kuni liikme poolt uue avalduse (täisliikmeks astumine, liidust lahkumine) esitamiseni.

   

   

AULIIKMED

Auliikmeks nimetamine on Liidu kõrgeim tunnustus isikule, kel on väljapaistvalt suured teened haridustehnoloogia valdkonna arendamisel. Ettepanekuid auliikme staatuse omistamiseks võivad teha Liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb ja kinnitab juhatus.

Kui soovid panustada Eesti koolide haridustehnoloogia arengusse, siis

ASTU LIIKMEKS

VAATA LIIKMEID
Jaga!