Ainemoderaatorite seminaril 15.-16. juunil 2015 Tallinnas osalesid 23 moderaatorit ning HITSA Innovatsioonikeskuse töötajad.

Kahepäevasel seminaril räägiti ainemoderaatorite töökorraldusest, lisaks arutleti Koolielu portaali töövahendite ning kogukondade alajaotuste paremate kasutusvõimaluste üle. HITSA Innovatsioonikeskuse sisutootmise projektijuht Julia Šmakova tutvustas ainemoderaatoritele uut veebiseminaride läbiviimise keskkonda Webex (https://eun.webex.com) mida uuel õppeaastal kasutama hakatakse. Teemaks oli ka ainemoderaatorite koostöövõimalus aineliitudega – kõigil moderaatoritel on oma aineseltsi või –liiduga hea koostöö.

ainemoderaatorid

Algav õppeaasta jaotatakse ainevaldkondade kaupa, kus iga kuu sisustamise eest vastutavad vastavate ainete moderaatorid. Õppeaasta on jaotatud järgmiselt:
september: alusharidus, algõpetus, HEV;
oktoober: kunstiained, kehaline kasvatus;
november: matemaatika, informaatika, töö- ja tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus;
jaanuar: loodusained ehk loodusõpetus, keemia, bioloogia, füüsika, geograafia;
veebruar: sotsiaalained ehk ajalugu ja ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, majandus- ja ettevõtlusõpe, meediaõpetus;
märts: keel ja kirjandus, võõrkeeled;
aprill: õpilaste kuu.
Detsembri- ja maikuus ainevaldkondlikke ettevõtmisi ei korraldata.

Mis toimub ühel ainevaldkonna kuul? Ainemoderaatorite eestvedamisel viiakse läbi üks veebiseminar või veebikursus, tuuakse esile ainevaldkondlikke uudiseid ja kirjutatakse artikleid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise trendidest. Iga kuu tõstavad ainemoderaatorid esile vastavate ainete parimad õpetajate lisatud õppematerjalid, iga nädal tutvustatakse äppe, töövahendeid või veebikeskkondi. Ainemoderaatorite tegevusi vahendatakse Koolielu portaali ning HITSA veebikanalite kaudu.

Järgmine ainemoderaatorite seminar toimub HITSA Nutiklassis Tallinnas 30. oktoobril 2015.

Kristi Semidor
HITSA Innovatsioonikeskuse sisutootmise projektijuht