OOTUSED

 • Omab vastava õppekavarühma raames õpetamise kogemust või kogemust haridustehnoloogina antud õppekava pakkuvas kutseõppeasutuses;
 • Valdab hästi haridustehnoloogilisi teemasid;
 • Tunneb õppekava ja selle rakendamiskava arendamisega seotud temaatikat.

TÖÖÜLESANDED

Õppekavarühma võrgustiku koordineerimine ja koostöö:

 • Õppekavarühma kuuluvaid õppekavasid õpetavate kutseõpetajatega kontakteerumine ja nende kaasamine võrgustiku tegevustesse;
 • Võrgustiku kaasatud liikmete kontaktide haldamine;
 • Võrgustiku ühise visiooni loomine ja tööpõhimõtete kehtestamine;
 • Võrgustiku tegevuskava koostamine koostöös võrgustiku liikmete ja SA Innove õppekavarühma juhiga;
 • Võrgustiku liikmete vahel ülesannete ja vastutusvaldkondade jagamine;
 • Võrgustiku liikmetele seminaride ja koosolekute korraldamine ja nende juhtimine;
 • Võrgustiku veebipõhise keskkonna haldamine ja arendus;
 • SA Innove korraldatud õppekavarühma seminaridel ja õppekava arenduse töörühmades osalemine ja haridustehnoloogilise kontseptsiooni esitamine;
 • Koostöö teiste haridustehnoloogidega ja koolijuhtidega kutseõpetajate kaasamiseks ja valdkonna edasiarendamiseks koolide siseselt ja üleselt;
 • Koostöö erialaekspertide, õppekavaarenduse ekspertide ja aineühenduste liitudega.

Õppekavarühma võrgustiku liikmete digipädevuste tõstmine:

 • Võrgustiku liikmete haridustehnoloogiline nõustamine; lühikoolituste ja veebiseminaride korraldamine ja läbiviimine valdkonnas sobivate digivahendite õpetamiseks ja parima praktika tutvustamiseks;
 • Vastava valdkonna digitaalse õppevara kaardistamine, kohandamine ja haldamine ning kvaliteedipõhimõtete juurutamine.
 • Õppekavarühma valdkonna ja haridustehnoloogia populariseerimine õppetöös erinevates infokanalites, sh uudisportaalid, konverentsid ja seminarid.